Logo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ATA CO.


§ 1.
Wyłącznym właścicielem Serwisu i wszystkich prezentowanych w nim treści jest firma „ATA CO.”, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, adres: ul. Olchowa 9B, 44-144 Żernica, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000400652, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Gliwicach X
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP: 6482761030i numer REGON: 242731414.


§ 2.
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia pisane dużą literą, mają następujące znaczenie, o ile co innego nie wynika wyraźnie z jego treści;

Gwarancja: Złożone przez Sprzedawcę oświadczenie gwarancyjne kształtujące prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Użytkownika w przypadku ujawnienia wad Towarów, jak również dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego utrwalony za pomocą zapisu elektronicznego i możliwy do pobrania ze stron Serwisu.

Instrukcje: Zawarte w Serwisie opisy Towarów i sposobów ich łączenia

Jednostkowa Umowa Sprzedaży (JUS): Umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego, zawierana za pomocą Serwisu, na mocy której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Użytkownika własność Towarów i wydać mu Towary, a kupujący zobowiązuje się Towary odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę oraz ewentualnie również koszty transportu Towarów.

Kodeks cywilny (k.c.): Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93), tj. z dnia 16 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740) ze
zm.

Konto Użytkownika: Zbiór danych o Użytkowniku i zawieranych przez niego JUS znajdujący się w Serwisie.

Kredyt Kupiecki: Wyrażona kwotowo wartość Towarów, sprzedanych Użytkownikowi z odroczonym terminem płatności.

Prawa Własności Przemysłowej: Jedno lub kilka praw chronionych na podstawie ustawy Prawo własności przemysłowej, tj. z dnia 20 stycznia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 324) lub aktu o charakterze podobnym.

Programy Komputerowe: Zapisane w formie matematycznej dane, umożliwiające korzystanie z wybranych Towarów lub rejestrujące informacje przekazywane przez Towary.

Regulamin: Niniejszy dokument kształtujący prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Użytkowników, określający m.in. sposób zawierania Jednostkowych Umów Sprzedaży, a także ich treść.

Serwis: Znajdujący się pod adresem https://ataco-sklep.pl/ zespół stron internetowych, należących do Sprzedawcy i przez niego administrowanych, umożliwiający zapoznanie się z Towarami wprowadzanymi do obrotu przez Sprzedawcę oraz jego ofertą, a także pozwalający na kompletację Towarów i zawarcie JUS pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem.

Sprzedawca: Spółka prawa polskiego występująca pod firmą ATA CO. Sp. Z o.o. z siedzibą w Gliwicach, adres, ul. Olchowa 9B, 44-144 Żernica, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000400652, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP: 6482761030 i numer REGON: 242731414.

Towary: Rzeczy ruchome oferowane do sprzedaży w Serwisie łącznie ze stosowanymi z nimi Programami Komputerowymi przeznaczone m.in. do budowy systemów mocowań paneli fotowoltaicznych lub instalacji fotowoltaicznych.

Utwór: Każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, określony na podstawie i podlegający przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj. z dnia 6 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231).

Użytkownik: Przedsiębiorca, będący; osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, wspólnikiem spółek cywilnych, jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, spółką utworzoną i funkcjonującą zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, tj. z dnia 22 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526) ze zm. lub inni przedsiębiorcy z terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii lub oddziały takich przedsiębiorców, zarejestrowani i działający zgodnie z przepisami kraju ich siedziby, którzy korzystają z Serwisu w związku z i w ramach czynności związanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarcza i dla których korzystanie z niego i zawieranie za jego pośrednictwem Jednostkowych Umów Sprzedaży posiada charakter zawodowy.

§ 3.
1. Serwis jest dostępny dla Użytkowników przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, każdego dnia tygodnia i przez wszystkie dni każdego roku.
2. Sprzedawca zastrzega uprawnienie do okresowego wyłączenia Serwisu lub dostępu do wszystkich lub niektórych jego treści ze względu na potrzebę wprowadzenia nowych jego funkcjonalności lub wykonanie prac serwisowych. W sytuacjach opisanych w zdaniu poprzednim, brak możliwości zawarcia JUS, nie będzie powodował powstania żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. Akceptując Regulamin, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą informacyjną RODO, która zawiera informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO.
4. Akceptując Regulamin oraz korzystając z jego treści, Użytkownik wyraża zgodę na ryzyko związane z korzystaniem z sieci Internet, jak również fakt, że zarówno wysyłane jak i odbierane przez niego z Serwisu treści mogą ulec „przechwyceniu” lub zniekształceniu na skutek bezprawnych działań osób trzecich, za których działania Sprzedawca odpowiedzialności nie ponosi. W celu ochrony przed bezprawnymi działaniami osób trzecich, Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia treści każdego składanego zamówienia przed ostatecznym zawarciem Jednostkowej Umowy Sprzedaży oraz do weryfikacji numeru rachunku bankowego Sprzedawcy, ujawnionego w wystawionej przez Sprzedawcę fakturze w wykazie podatników VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej przed dokonaniem zapłaty na rzecz Sprzedawcy.
5. Serwis nie może być przez Użytkownika wykorzystywany do dostarczania przez niego treści o charakterze bezprawnym.

§ 4.
Użytkownikiem Serwisu mogą być wyłącznie przedsiębiorcy, korzystający z Serwisu w ramach czynności bezpośrednio związanych z ich działalnością gospodarczą i w ramach jej zawodowego charakteru.

§ 5.
1. Użytkownik, dokonujący rejestracji w Serwisie jest zobowiązany do podania wymaganych od niego danych, a w tym m.in.: imienia i nazwiska, firmy, oznaczenia formy prawnej, adresu do korespondencji, adresu elektronicznego i numeru NIP. Dane muszą być kompletne i rzeczywiste. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego aktualizowania danych zawartych w Serwisie. Dane Użytkownika będą dostępne w stworzonym dla niego w Serwisie Koncie Użytkownika.
2. Podanie danych, wymaganych przy rejestracji jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że odmowa ich podania, wskazanie danych błędnych lub utrzymywanie danych nieaktualnych, może skutkować odmową dokonania rejestracji Użytkownika w Serwisie lub odmową zawarcia przy jego wykorzystaniu JUS.
3. Sprzedawca jest uprawniony do odmowy dokonania rejestracji Użytkownika w Serwisie, bez podawania przyczyny.
4. Sprzedawca może przetwarzać dane Użytkownika w celu realizacji Jednostkowych Umów Sprzedaży i dokonywania rozliczeń z Użytkownikiem, a także dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkownika i innych użytkowników Serwisu z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych, w szczególności na podany przez niego adres elektroniczny, jak również na korzystanie przez Sprzedawcę z informacji zebranych o Użytkowniku i ich przekazywanie również osobom trzecim w celu przesyłania do użytkownika informacji handlowych lub reklam. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych dostępne są w Klauzuli informacyjnej RODO, o której mowa w § 3 ust. 4.
5. Sprzedawca zastrzega uprawnienie do dokonania weryfikacji podawanych przez Użytkownika danych w powszechnie dostępnych rejestrach lub ewidencjach, a w tym m.in., lecz nie wyłącznie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub wykazie podatników VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i żądania od Użytkownika dokonania korekty wprowadzonych przez niego danych.
6. Wskazane przez Użytkownika dane będą podstawą do wystawienia mu faktur, jak również wykonywania praw i obowiązków wynikających z Jednostkowych Umów Sprzedaży.
7. Użytkownik jest uprawniony do dostępu do podanych przez siebie danych zawartych w Koncie Użytkownika i ich zmiany w każdym czasie.

§ 6.
1. W trakcie procesu rejestracji w Serwisie Użytkownik samodzielnie określa swój login, którym będzie podany przez niego adres poczty elektronicznej oraz ustala hasło dostępu do swojego Konta Użytkownika, umożliwiające mu, pełne korzystanie z Serwisu.
2. W trakcie rejestracji, Użytkownik jest zobowiązany do ustanowienia własnego hasła dostępowego do Serwisu, które będzie traktował jako ściśle poufne. 3. Użytkownik jest świadomy tego, że ustanowiony przez niego login oraz hasło dostępowe do Serwisu, stanowią ciągi znaków, które są przypisane danemu Użytkownikowi zgodnie z jego wolą. Użytkownik jest zobowiązany do przechowywania loginu i hasła do Serwisu w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią osobom nieuprawnionym.
4. Użytkownik wyraża zgodę na zawieranie Jednostkowych Umów Sprzedaży z wykorzystaniem ustanowionego przez niego loginu i hasła, które będą traktowane jak umowy sprzedaży zawierane z tym Użytkownikiem, który je ustanowił, akceptując fakt, że Sprzedawca nie weryfikuje osób rzeczywiście korzystających z Serwisu.

§ 7.
1. Dokonując rejestracji w Serwisie i korzystając z jego treści Użytkownik i Sprzedawca umożliwiają sobie stałe zawierania Jednostkowych Umów Sprzedaży Towarów, znajdujących się w aktualnej ofercie Sprzedawcy. Mając na uwadze uprawnienie określone w zdaniu poprzednim, Sprzedawca zobowiązuje się do wydawania na rzecz Użytkownika Towarów objętych przyjętymi do realizacji zamówieniami i przenoszenia na niego prawa własności do nich, a Użytkownik zobowiązuje się do odbioru zamówionych Towarów i zapłaty za nie na rzecz Sprzedawcy.
2. Przedmiotem Jednostkowych Umów Sprzedaży będą każdorazowo Towary z aktualnej oferty Sprzedawcy.
3. W czasie trwania Umowy Sprzedawca jest uprawniony do zmiany oferty Towarów w zakresie asortymentu oraz cen. Każda taka zmiana będzie obowiązywała od chwili jej wprowadzenia do Serwisu. Wszelkie zamówienia złożone i przyjęte do realizacji będą wykonane na podstawie oferty obowiązującej w chwili przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji, chociażby termin jej realizacji miał przypaść po dniu wejścia w życie nowej oferty.
4. Prezentowane w Serwisie ceny Towarów, są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.

§ 8.
1. Użytkownik oświadcza, że zna przeznaczenie Towarów i zasady ich użytkowania, a w związku z tym nie żąda on dołączenia Instrukcji oraz ewentualnych dokumentów gwarancyjnych do każdej jednostkowej dostawy Towarów.
2. Instrukcje i Gwarancję Użytkownik może w każdej chwili pobrać ze stron Serwisu i utrwalić je na wybranym przez siebie nośniku danych.
3. W przypadku wątpliwości Użytkownika dotyczących stosowania Towarów, jest on zobowiązany do zwrócenia się do Sprzedawcy z żądaniem udzielenia niezbędnych wyjaśnień.

§ 9.
1. Zawarte w Serwisie opisy Towarów i inne informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 k.c. i n., lecz zaproszenie do prowadzenia negocjacji i zawarcia umowy. 2. W stosunkach między Użytkownikiem a Sprzedawcą postanowień art. 6611 – 3 k.c. nie stosuje się.

§ 10.
1. Zapytania Użytkownika dotyczące możliwości zawarcia każdej Jednostkowej Umowy Sprzedaży będą przekazywane poprzez dodatnie Towarów do zamówienia i przesłanie takiego zamówienia za pośrednictwem Serwisu.
2. Każde zamówienie będzie traktowane jako przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę w formie elektronicznej za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik określa tzw. „Pożądaną datę dostawy” za pośrednictwem platformy składając zamówienie. Sprzedawca traktuje tę datę jako datę dostawy zamówienia i dokłada wszelkich starań by data została dotrzymana. Do potwierdzeń zamówień stosuje się przepis art. 681 § 1 zd. 1 i 2 k.c.
3. Brak możliwości zrealizowania zamówienia w całości lub części, a także odmowa jego przyjęcia do realizacji w całości lub w części nie będą powodowały powstania roszczeń Użytkownika przeciwko Sprzedawcy. Postanowień art. 682c. nie stosuje się.
4. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy Stronami prawnie skutecznej JUS o treści określonej w potwierdzeniu zamówienia i Regulaminie.
5. Składając każde zamówienie Użytkownik potwierdza, że zawiera Jednostkową Umowę Sprzedaży w ramach czynności bezpośrednio związanych z jego działalnością gospodarczą i w ramach jej zawodowego charakteru.
6. Postanowienia Regulaminu stosuje się do wszystkich JUS zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą.
7. Do zawieranych pomiędzy Stronami Jednostkowych Umów Sprzedaży nie będą miały zastosowania ogólne warunki zakupów Użytkownika lub obowiązujące u niego dokumenty o charakterze podobnym.

§ 11.
1. Fakt dokonania rejestracji Użytkownika w Serwisie oraz zawierania przy jego wykorzystaniu JUS, nie stanowi o przyznaniu Użytkownikowi praw wyłącznych w zakresie sprzedaży Towarów, grup klientów lub terytoriów.
2. Użytkownik i Sprzedawca są samodzielnymi i niezależnymi od siebie osobami, a Użytkownik samodzielnie ustala ceny i inne warunki umów ze swoimi klientami.

§ 12.
1. Transport Towarów będzie każdorazowo następował środkami transportu przewoźnika wskazanego przez Użytkownika lub przewoźnika zaangażowanego przez Sprzedawcę. Użytkownik jest również uprawniony do samodzielnego odbioru Towarów.
2. W przypadku transportu Towarów środkami transportu przewoźnika wskazanego przez Użytkownika ryzyka przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Towarów przechodzą na Użytkownika z chwilą załadunku Towarów na środki transportu wskazanego przez niego przewoźnika.
3. Koszt i ryzyko rozładunku Towarów ze środków transportu ponosi wyłącznie Użytkownik.
4. Każdorazowy koszt transportu ponosi Użytkownik bez względu na to, która ze Stron dokonała wskazania przedsiębiorstwa przewoźnika.

§ 13.
1. Użytkownik jest zobowiązany do odbioru zamówionych Towarów.
2. Użytkownik lub inna osoba dokonująca odbioru Towarów, jest zobowiązana do ich sprawdzenia pod względem ilościowym oraz w zakresie dotyczącym widocznych wad Towarów lub ich opakowań i potwierdzenia tego faktu na dokumencie wydania WZ, liście przewozowym lub podobnym.
3. Brak wskazania widocznych wad Towarów lub ich opakowań lub ich niedoboru w terminie 3 (trzech) dni od dnia odbioru, będzie powodował utratę praw lub roszczeń z tytułu ewentualnej ich wadliwości, zgłoszonych w terminie późniejszym.

§ 14.
1. Użytkownik jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania zawartych w Serwisie Instrukcji montażu Towarów oraz zawartych w nich zaleceń.
2. Niezależnie od postanowień ust. 1 powyżej, Użytkownik oświadcza, że jest świadomy tego, że Instrukcje nie stanową projektów instalacji fotowoltaicznych i nie mogą projektów takich zastępować.
3. Wyłącznie Użytkownik jest odpowiedzialny za właściwy dobór Towarów wchodzących w skład instalacji fotowoltaicznych.
4. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za możliwość łączenia Towarów z innymi rzeczami, co do których nie złożył on zapewniania o możliwości ich połączenia. 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za kompletność Instrukcji i jej przydatność do wykorzystania w warunkach jakie panują w miejscu montażu Towarów. 6. Informacje znajdujące się w Instrukcjach, Serwisie lub wiadomościach poczty elektronicznej wysłanych do Użytkownika nie mogą być traktowane jako złożone przez Sprzedawcę zapewnienia dotyczące właściwości lub celu, do którego Towary mogą być wykorzystywane.
7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe wykorzystanie i prawidłowy montaż Towarów.
8. Sprzedawca nie analizuje potrzeb klientów ostatecznych oraz przewidywanych warunków umiejscowienia instalacji fotowoltaicznych wytwarzanych z Towarów, jak również nie wykonuje projektów instalacji fotowoltaicznych i nie nadzoruje ich montażu i za czynności te odpowiedzialności nie ponosi.
9. Przy doborze Towarów wyłącznie Użytkownik jest odpowiedzialny za uwzględnienie stanu konstrukcji pokryć dachowych i jakość materiałów, z których są one zbudowane, a także za uwzględnienie przy doborze Towarów miejscowych warunków pogodowych.
10. Użytkownik samodzielnie dokonuje doboru Towarów, wszystkich wchodzących w ich skład elementów, a także sposobów ich łączenia z budynkami lub gruntem. Za działania te Sprzedawca odpowiedzialności nie ponosi. W przypadku jednak korzystania przez Użytkownika z udostępnionego przez Sprzedawcę programu do kompletowania zamówień, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za to, że sugerowany przez niego zestaw rzeczy, będzie zdatny do wytworzenia z niego kompletnej instalacji fotowoltaicznej, zgodnie z danymi przesłanymi przez Użytkownika.
11. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że montaż, naprawy, przeglądy, konserwacja i inna obsługa systemów mocowań paneli fotowoltaicznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych przy bezwzględnym przestrzeganiu zasad wynikających z przepisów BHP. Niestosowanie się do tych zaleceń jak również użytkowanie systemów mocowań paneli fotowoltaicznych niezgodnie z ich przeznaczeniem, mogą powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu.
12. Użytkownik oświadcza, że jest świadomy faktu iż bezpieczeństwo użytkowania Towarów wymaga systematycznych przeglądów instalacji fotowoltaicznych, dokonywanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Szczegóły dotyczące wytrzymałości instalacji fotowoltaicznych, ich konserwacji i przeglądów Towarów zawierają instrukcje znajdujące się pod adresem https://ataco-sklep.pl/. Systemy fotowoltaiczne wytwarzane z Towarów nie mogą być poddane nadmiernemu pogorszeniu ich właściwości użytkowych i utracie ich sprawności technicznej.
13. Wszelkie zmiany konstrukcji systemów mocowań odbiegające od informacji zawartych w Instrukcjach, a w tym ich łączenie, ich łączenie z elementami nie pochodzącymi od Sprzedawcy, modyfikowanie systemów, a w tym ich spawanie, skracanie, zmniejszanie ilości elementów podanych w Instrukcji, a przeznaczonych do zbudowania konkretnego systemu, ich wydłużanie itp., nie stosowanie się do minimalnych zasad bezpieczeństwa wynikających z Instrukcji, zwiększanie obciążenia systemów lub wykorzystywanie systemów w sposób niezgodny z przeznaczeniem, powodują utratę uprawnień gwarancyjnych i mogą mieć bezpośredni wpływ na żywotność systemów oraz ich bezpieczne użytkowanie.

§ 15.
1. Zdjęcia Towarów jakie znajdują się w Serwisie mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą nie oddawać rzeczywistych cech uwidocznionych na nich produktów, a także nie mogą być tratowane jako zapewnienia dotyczące cech lub właściwości Towarów.
2. Szczegółowy opis techniczny Towarów znajduje się w Serwisie w kartach katalogowych Towarów.
3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartami katalogowymi Towarów przed zawarciem JUS.

§ 16.
1. Z tytułu każdej Jednostkowej Umowy Sprzedaży Użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedawcy ceny stanowiącej wartość wydanych Odbiorcy Towarów, zgodnie z ofertą Sprzedawcy obowiązującą w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji. Do tak ustalonej ceny doliczany będzie podatek VAT w prawem przewidzianej wysokości. Poza ceną Użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedawcy kosztów transportu Towarów oraz kosztów dokonania zapłaty w wybrany przez niego sposób. O wartości tych dodatkowych kosztów Użytkownik zostanie poinformowany przed zawarciem JUS.
2. Faktury dokumentujące wydanie Towarów z każdej Jednostkowej Umowy Sprzedaży, będą przekazywane do Użytkownika w chwili wysłania do niego potwierdzenia zamówienia.
3. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie mu faktur drogą elektroniczną na adres mailowy podany w trakcie dokonywania rejestracji w Serwisie. Zmiana tego adresu jest dopuszczalna w każdej chwili, a dla swojej skuteczności wymaga ona jedynie dokonania zmian przez Użytkownika w jego własnym Koncie Użytkownika zarejestrowanym w Serwisie.
4. Zapłata będzie następowała na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na wystawionej Użytkownikowi fakturze i w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury lub w innym terminie określonym przez Sprzedawcę.
5. Serwis umożliwia również dokonywanie zapłaty w formie natychmiastowych poleceń płatniczych.
6. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie Użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedawcy odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dn. 08.03.2013r. (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 118) lub ustawą ją zmieniającą lub zastępującą.
7. Wszelkie wpłaty Użytkownika dokonywane po terminie zapłaty będą w pierwszej kolejności zaliczane na zaległe należności uboczne, a następnie na poczet kwoty głównej, bez względu na oświadczenia dokonywane wraz z zapłatą.
8. Świadczenia należne Sprzedawcy nie podlegają potrąceniu z jakąkolwiek wierzytelnością Użytkownika, bez względu na jej tytuł prawny.
9. Sprzedawca jest uprawniony do odmowy realizacji każdego zamówienia w całości lub w części i / lub wstrzymania się z wydaniem Towarów objętych zawartymi Jednostkowymi Umowami Sprzedaży, jeżeli:
1. po ich wykonaniu wartość zobowiązań Użytkownika względem Sprzedawcy, wliczając w to również zobowiązania niewymagalne, miałaby przekroczyć kwotę ustalonego przez Sprzedawcę Kredytu Kupieckiego, o którego aktualnej wysokości Użytkownik będzie informowany przez Sprzedawcę na bieżąco za pośrednictwem Serwisu, lub:
2. w przypadku gdy w dniu wydania Towarów, Użytkownik będzie w opóźnieniu w zapłacie jakichkolwiek świadczeń na rzecz Sprzedawcy, lub;
3. Użytkownik nie odebrał wcześniej zamówionych Towarów,
4. istnieje uzasadnione podejrzenie, że JUS została zawarta bez zgody Użytkownika.

10. Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania w każdym czasie zmian wartości udzielonego Użytkownikowi Kredytu Kupieckiego i jego ustalenia, zgodnie z własną oceną lub oceną dokonaną przez zakład ubezpieczeń, ubezpieczający transakcje handlowe Sprzedawcy. Wprowadzenie przez Sprzedawcę zmian wartości Kredytu Kupieckiego będzie się odbywało poprzez umieszczenie takiej informacji w Serwisie. Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża nieodwołalną zgodę na taki sposób jego określania.
11. Wstrzymanie wydania Towarów zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nie będzie traktowane jako zwłoka lub opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy.
12. Obciążające Użytkownika koszty transportu Towarów będą płatne w terminach zapłaty ceny za Towary, których one dotyczą i doliczane będą do faktury związanych z ich dostawą. Do zapłaty świadczeń należnych Sprzedawcy z tytułu kosztów transportu Towarów postanowienia Regulaminu, a w szczególności niniejszego § 16 stosuje się odpowiednio.
13. Użytkownik jest zobowiązany do przekazywania Sprzedawcy rzetelnych i zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym dokumentów finansowych, określonych przez Sprzedawcę, potwierdzających jego sytuację finansową za wskazane przez Sprzedawcę okresy i na jego odrębne żądanie. W przypadku nie przekazania Sprzedawcy dokumentów wskazanych w zdaniu poprzednim w terminie określonym przez Sprzedawcę lub przekazania dokumentów nierzetelnych lub niekompletnych, postanowienia ust. 8 powyżej stosowane będą odpowiednio.

§ 17.
1. Nabywane przez Użytkownika Towary, które zostały wytworzone przez Sprzedawcę są objęte Gwarancją Sprzedawcy.
2. Treść Gwarancji Sprzedawcy jest możliwa do pobrania ze stron Serwisu lub pod następującym linkiem: https://ataco-sklep.pl/
3. Towary, które nie zostały wytworzone przez Sprzedawcę, mogą być objęte gwarancjami udzielonymi przez ich wytwórców. Treść takich gwarancji będzie dostępna na stronach Serwisu.

§ 18.
1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towarów zostaje wyłączona.
2. Nie jest traktowany jako wada, brak właściwości Towarów, o których istnieniu Sprzedawca nie zapewniał Użytkownika, jak również brak możliwości wykorzystania Towarów do celu, o którym Użytkownik poinformował Sprzedawcę przy zawarciu JUS, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego ich przeznaczenia.
3. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wady Towarów wynikające z ich niewłaściwego zamontowania lub uruchomienia.
4. Odpowiedzialność Sprzedawcy za każdą i wszystkie szkody wynikłe z wadliwości Towarów jest ograniczona do wartości rzeczy wadliwych.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i poniesione przez Użytkownika koszty związane z usuwaniem wadliwości Towarów, a w tym m.in., lecz nie wyłącznie za utracone korzyści, przestój, świadczenia jakie Użytkownik będzie zobowiązany zapłacić na rzecz swoich klientów, koszty zgłoszenia i ustalenia wadliwości Towarów, koszty demontażu, transportu i ponownego montażu i uruchomienia Towarów, a także robocizny i materiałów.

§ 19.
1.W przypadku gdy Towary objęte są gwarancjami udzielonymi przez ich wytwórców, Użytkownik będzie uprawniony do dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu wad takich Towarów od gwaranta.
2. Sprzedawca nie jest stroną gwarancji udzielonych przez osoby trzecie, a ich udzielenie nie powoduje powstania żadnych roszczeń w stosunku do niego.

§ 20.
Wyłączona jest rękojmia w zakresie dotyczącym wad Programów Komputerowych sprzedawanych łącznie z Towarami. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie Programów Komputerowych lub za prawidłowe funkcjonowanie serwerów gromadzących i przetwarzających dane pochodzące z Programów Komputerowych lub za utratę lub zniekształcenie przez nie danych.

§ 21.
1. Dokonując rejestracji w Serwisie, korzystając z jego treści oraz zawierając przy jego wykorzystaniu każdą Jednostkową Umowę Sprzedaży Użytkownik oświadcza, że:
• posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest zdolny do zaciągania zobowiązań wynikających z treści Regulaminu oraz JUS,
• podane przez niego i zawarte w Koncie Użytkownika dane są prawdziwe i rzetelne, • jest aktywnym przedsiębiorcą, funkcjonującym zgodnie z przepisami właściwego dla niego kraju, a także posiada wszystkie wymagane zezwolenia, koncesje itp. zgody na prowadzenie działalności gospodarczej,
• w stosunku do niego samego lub uprawnionych do jego reprezentacji osób, nie został prawomocnie orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej lub sprawowania funkcji związanych z reprezentacją Użytkownika,
• nie toczy się w stosunku do niego postępowanie egzekucyjne lub egzekucyjne w administracji,
• nie zalega on z zapłatą świadczeń o charakterze publicznoprawnym,
• zawiera JUS w ramach czynności bezpośrednio związanych ze swoją działalnością gospodarczą i w ramach jej zawodowego charakteru,
• posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie, umiejętności, zaplecze logistyczne i finansowe, potrzebne do wykonania zobowiązań wynikających z Jednostkowych Umów Sprzedaży,
• nie jest zagrożony niewypłacalnością lub upadłością, a także nie zachodzą przesłanki do wszczęcia w stosunku do niego postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego pod jakąkolwiek jurysdykcją.
2. Złożone w niniejszym paragrafie oświadczenia Użytkownika mają charakter gwarancyjny, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca nie zawarłby JUS w sytuacji gdyby którekolwiek z nich było nieprawdziwe.
3. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Sprzedawcy o zaistnieniu okoliczności powodujących, że złożone powyżej oświadczenia staną się nieaktualne lub nieprawdziwe.

§ 22.
1.Wszystkie informacje wyrażone słowem, symbolami matematycznymi lub znakami graficznymi, rysunki, grafiki, zdjęcia, filmy itp. Utwory znajdujące się w Serwisie stanowią wyłączną własność Sprzedawcy.
2. Fakt korzystania przez Użytkownika z Serwisu nie oznacza przyznania mu jakichkolwiek praw do całości lub części Utworów lub innych praw chronionych znajdujących się w Serwisie.
3. Prezentowane w Serwisie Towary, ich oznaczenia lub oznaczenia ich producentów, mogą stanowić przedmiot Praw Własności Przemysłowej i podlegać ochronie jako np. znaki towarowe, wzory użytkowe lub wzory przemysłowe itp. na podstawie odpowiednich norm prawnych polskich lub zagranicznych. Wyłączną odpowiedzialność za naruszenie tych praw ponosi osoba dokonująca takich naruszeń.
4. Oznaczenie słowno-graficzne ATA CO.® stanowi znak towarowy, chroniony przez przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, do którego wyłączne prawa posiada Sprzedawca.
5. Bez zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie lub w formie dokumentowej, pod rygorem nieważności, Użytkownik nie może rozporządzać Utworami, oznaczeniami przedsiębiorców lub Towarów, a także znakiem towarowym ATA CO.®, znajdującymi się w Serwisie, utrwalać ich i zwielokrotniać, wprowadzać je do obrotu pod jakimkolwiek tytułem prawnym, powielać, rozpowszechniać lub wykorzystywać w jakikolwiek inny sposób bez względu na sposób takiego działania i nośnik danych.

§ 23.
1.Informacje między Użytkownikiem a Sprzedawcą, a w tym dotyczące wykonywania JUS, będą przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na ich adresy do korespondencji.
2. Adres poczty elektronicznej oraz adres korespondencyjny Użytkownika zawarte są w jego Koncie Użytkownika.
3. Adres poczty elektronicznej oraz adres korespondencyjny Sprzedawcy są następujące: ATA CO. sp. z o.o., ul. Olchowa 9B, 44-144 Żernica, email: biuro@ataco.pl.
4. Użytkownik i Sprzedawca są zobowiązani do niezwłocznego informowania się o zmianie adresów właściwych do kontaktów. W przypadku zaniedbania tego obowiązku pismo wysłane listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru i zwrócone do nadawcy będzie uważane za doręczone z nastaniem dnia następnego po dniu wysłania, a wysłane pocztą elektroniczną będzie zawsze uważane za doręczone po upływie 24 (dwudziestu czterech) godzin po jego wysłaniu. W sytuacji jednak gdyby doręczenie miało nastąpić w niedzielę, święto powszechnie obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub w dniu będącym jednym z dni wolnych od pracy w rozumieniu art. 1 ustawy o dniach wolnych od pracy z dnia 18 stycznia 1951 r. (tj.Dz.U.2015.90) w jej brzmieniu obowiązującym w dniu doręczenia to doręczenie będzie uważane za skuteczne z upływem pierwszego dnia roboczego po jednym z tych dni.

§ 24.
1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do wszystkich i każdego przypadku korzystania przez Użytkownika z Serwisu, a także do wszystkich i każdej Jednostkowej Umowy Sprzedaży zawieranej przy wykorzystaniu Serwisu bez konieczności odwoływania się do Regulaminu w każdym takim przypadku.
2. O ile co innego nie będzie wynikało z osobnych ustaleń Użytkownika i Sprzedawcy, dokonanych w formie pisemnej lub dokumentowej, pod rygorem nieważności, Regulamin w sposób wyłączny i kompleksowy kształtuje prawa i obowiązki Użytkownika i Sprzedawcy w ramach korzystania z Serwisu i zawieranych przy jego wykorzystaniu Jednostkowych Umów Sprzedaży oraz zastępuje wszelkie oświadczenia i deklaracje składane w trakcie współpracy Użytkownika i Sprzedawcy bez względu na ich formę i nośnik danych.
3. Użytkownik i Sprzedawca nie są związani ogólnymi warunkami zakupów / sprzedaży, stosowanymi przez Użytkownika lub pochodzącymi od niego dokumentami o charakterze podobnym.
4. Użytkownik może w każdym czasie nieodpłatnie pobrać treść Regulaminu z Serwisu i utrwalić go w wybrany przez siebie sposób.

§ 25.
1.Regulamin obowiązuje w całości w stosunkach pomiędzy Użytkownikiem i Sprzedawcą. 2. Regulamin nie jest źródłem praw lub obowiązków w stosunkach pomiędzy jego Użytkownikami.

§ 26.
1. Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania zmian Regulaminu i jego załączników. 2. O każdej zmianie Regulaminu i jej zakresie Sprzedawca będzie informować Użytkownika za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej, podanej przez Użytkownika w ramach jego Konta Użytkownika.
3. Zmiany Regulaminu będą wchodzić w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania Użytkownikowi informacji o ich treści.
4. Zmiany Regulaminu będą stosowane na przyszłość, tj. od dnia ich wejścia w życie. Do wszystkich JUS będą stosowane postanowienia Regulaminu obowiązujące w chwili zawarcia takich umów, chociażby dostawa Towarów, będących przedmiotem tych umów, miała nastąpić po wejściu w życie zmian Regulaminu.
5. W terminie do dnia wejścia w życie zmian Regulaminu, Użytkownik może wyrazić swój sprzeciw co do ich treści. Sprzeciw taki będzie traktowany jako dotyczący całości mających wejść w życie zmian, bez względu na jego zakres. W przypadku złożenia przez Użytkownika sprzeciwu jego konto w Serwisie zostanie zablokowane od chwili wejścia w życie zmian Regulaminu, a Użytkownik nie będzie mógł zawierać za jego pośrednictwem JUS.

§ 27.
1. Regulamin oraz zawarte na jego podstawie JUS podlegają wyłącznie prawu Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo prywatne międzynarodowe tj. z dnia 13 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1792) ze zm. lub aktów o charakterze podobnym.
2. W przypadku JUS zawieranych z Użytkownikiem mającym siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, nie będą stosowane.

§ 28.
Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu miałoby się okazać nieważne lub bezskuteczne, pozostała jego część pozostaje w mocy i jest wiążąca dla Użytkownika i Sprzedawcy, a w miejsce postanowień nieważnych lub bezskutecznych wchodzą odpowiednie przepisy prawa.

§ 29.
Korzystanie z Serwisu i zawierania przy jego wykorzystaniu JUS nie stanowi w relacjach pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą umowy spółki cywilnej, agencyjnej lub o charakterze podobnym.

§ 30.
O ile Użytkownik i Sprzedawca nie postanowią inaczej w formie dokumentowej lub pisemnej, pod rygorem nieważności, Użytkownik nie jest zobowiązany do osiągnięcia określonej wartości obrotu w kontaktach ze Sprzedawcą.

§ 31.
1. W każdym czasie Użytkownik może zgłosić Sprzedawcy żądanie zakończenia korzystania przez niego z Serwisu poprzez zablokowanie jego Konta Użytkownika w Serwisie. W przypadku otrzymania takiego żądania, Sprzedawca niezwłocznie podejmie działania, uniemożliwiające korzystanie z Serwisu przez tego Użytkownika oraz zawieranie przez niego JUS.
2. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Konta Użytkownika w każdym czasie i w sytuacji gdy:
1. Użytkownik uporczywie, tj. co najmniej dwukrotnie w okresie roku kalendarzowego, dokonuje naruszenia postanowień Regulaminu i pomimo wyznaczenia mu terminu na usunięcie skutków naruszeń i zaniechania ich w przyszłości, nie zastosuje się do tego wezwania,
2. Użytkownik rozpowszechnia informacje naruszające dobra osobiste Sprzedawcy lub osób trzecich,
3. Użytkownik wykorzystuje Serwis niezgodnie z jego przeznaczeniem, a w tym m.in. do przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. W każdej sytuacji zablokowania Konta Użytkownika Sprzedawca jest uprawniony do odmowy realizacji JUS jeszcze nie wykonanych i odstąpienia od takich Jednostkowych Umów Sprzedaży, składając oświadczenie za pośrednictwem Serwisu w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zablokowania Konta Użytkownika, co nie będzie powodowało powstania żadnych roszczeń Użytkownika w stosunku do Sprzedawcy.
4. Z chwilą zablokowania Konta Użytkownika wszelkie zobowiązania Użytkownika względem Sprzedawcy stają się natychmiast wymagalne, bez względu na wcześniej ustalony termin ich wymagalności.

§ 32.
1.Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu lub zawartych przy jego wykorzystaniu Jednostkowych Umów Sprzedaży, a w tym dotyczące również dokonywania wykładni postanowień Regulaminu lub treści JUS, ustalenia ich ważności lub bezskuteczności ich postanowień, będą rozstrzygane polubownie, a w sytuacji gdy prowadzone negocjacje nie doprowadzą do rozstrzygnięcia sporu, sądem wyłącznie właściwym do rozpoznania takich sprawy będzie sąd powszechny w Gliwicach, województwo Śląskie, Rzeczypospolita Polska.
2. Językiem właściwym dla sporów sądowych będzie język polski.

§ 33.
Wymienione poniżej załączniki stanowią integralną część Regulaminu.